วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2553

สาเหตุและผลของการสังคายนาครั้งที่ 1, 2, 3

การสังคายนาครั้งที่ 1
สาเหตุผลการสังคายนา :
1. ปรารภพระสุภัททะกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย
2. เพื่อความยั่งยืนของพระธรรมวินัย และความถูกต้อง
3. เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า
ทำเมื่อ : พระศาสดาปรินิพพานล่วงแล้วได้ 3 เดือน
สถานที่ทำ : กระทำที่ถ้ำสัตตบรรณคูหา ข้างภูเขาเวภารบรรพต
เวลาทำ : ทำอยู่ 7 เดือนจึงสำเร็จ
การกสงฆ์ : พระอรหันต์ขีณาสพ 500 รูป
ประธานสงฆ์ : พระมหากัสสปเถระ
ผู้วิสัชชนาพระวินัย : พระอุบาลีเถระ
ผู้วิสัชชนาพระธรรม : พระอานนท์เถระ
ผู้อุปถัมภ์ : พระเจ้าอชาตศัตรู แห่งกรุงราชคฤห์
มีผลที่สำคัญ 5 อย่างคือ
1. มีการร้อยกรองพระวินัยเป็นหมวดหมู่ โดยการนำของพระอุบาลี
2. มีการรวบรวมพระธรรมเป็นหมวดหมู่ โดยการนำของพระอานนท์
3. การปรับอาบัติพระอานนท์ให้แสดงอาบัติ
4. การลงพรหมทัณฑ์พระฉันนะ
5. การยอมรับมติของพระมหากัสสปะให้คงเถรวาทไว้
สังคายนาครั้งที่ 2
สาเหตุผลการสังคายนะ : ปรารภเหล่าภิกษุชาววัชชีบุตร ชาวเมืองไพศาลี มีความต้องการจะเลี่ยงพระวินัยจึงแสดงวัตถุ 10 ประการซึ่งขัดกับหลักพระธรรมวินัย
ทำเมื่อ : พระพุทธศักราช 100 ปี
สถานที่ทำ : ณ วาลุการาม เมืองไพศาลี เพื่อชำระวัตถุ 10 ประการ
เวลาทำ : ทำอยู่ 8 เดือนจึงสำเร็จ
ประธานสงฆ์ : พระยสกากัณฑกบุตร
การกสงฆ์ : พระอรหันตขีณาสพ 700 รูป
ผู้ถาม : พระสัพพากามีเถระ
ผู้แก้ : พระเรวตเถระ
ผู้อุปถัมภ์ : พระเจ้ากาลาโศกราช แห่งกรุงไพศาลี
1. ในแง่ของเถรวาทกล่าวได้ว่าสามารถชำระความถูกต้องของการตีความวินัยผิดให้ถูกต้องได้
2. ก่อให้เกิดความแตกแยกทางความคิด (Schism) ในพุทธศาสนา
3. เป็นบ่อเกิดของนิกายมหาสังฆิกะ ซึ่งไม่ยอมรับมติของสังคายนาครั้งนี้
สังคายนา ครั้งที่ 3
สาเหตุผลของการสังคายนา : ปรารภเหล่าเดียรถีย์ประมาณ 60,000 คน เข้ามาปลอมบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังลาภสักการะ
เวลาที่ทำ : นับแต่พุทธปรินิพพานมา 238 ปี
สถานที่ทำ : ณ อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร
เวลาทำ : ทำอยู่ตลอด 9 เดือนจึงสำเร็จ
การกสงฆ์ : พระมหาเถระ จำนวน 1,000 รูป
ผู้ปุจฉา : พระโมคคัลลีบุตร ติสสเถระเจ้า ผู้เป็นประธาน
ผู้วิสัชชนา : พระมัชฌันติกเถระ กับพระมหาเทวะเถระ
ผู้อุปถัมภ์ : พระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ผ่านเอกราช ณ ปาฏลีบุตรนคร
1.สามารถขจัดอลัชชีในพระศาสนาได้ และรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นบริสุทธิ์ผุดผ่อง
2. มีการรวบรวมแยกพระไตรปิฎกเป็น ๓ อย่างคือ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก โดยเฉพาะได้บรรจุคัมภีร์กถาวัตถุ เข้าในอภิธรรมปิฎกด้วย
3.ได้มีการส่งพระมหาเถระออกไปเป็นพระธรรมทูตในเมืองต่างๆ ถึง 9 สาย สืบต่อพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันในนานาประเทศ
คณะสมณทูต 9 สาย คือ
สายที่ 1 คณะพระมัชฌันติกะ ไปที่แคว้นกัสมิระ และคันธาระ ปัจจุบันคือ แคชเมียร์
สายที่ 2 คณะพระมหาเทวะ ไปมหิสมณฑล คือรัฐการ์นาตกะ/ไมซอร์ ภาคใต้ของอินเดีย ฝั่งตะวันตก
สายที่ 3 คณะพระรักขิตะ ไปที่แคว้นวนวาสีประเทศ อยู่ตอนเหนือของรัฐไมซอร์ ภาคใต้ของอินเดีย
สายที่ 4 คณะพระธรรมรักขิตะ ไปที่แถบอปรันตกชนบท ตอนเหนือของบอมเบย์
สายที่ 5 คณะพระมหาธรรมรักขิตะ ไปแคว้นมหาราฎร์ แถบปูนาในปัจจุบัน
สายที่ 6 คณะพระมหารักขิตะ ไปที่โยนกประเทศ หรือตอนเหนือของอิหร่าน
สายที่ 7 คณะพระมัชฌิมะ ไปยังดินแดนหิมวันตะ หรือเชิงเขาหิมาลัย ประเทศเนปาลปัจจุบัน
สายที่ 8 คณะพระโสณะ กับพระอุตตระ ไปที่สุวรรณภูมิคือเอเชียอาคเนย์ปัจจุบัน
สายที่ 9 พระมหินทเถระ ไปยังประเทศศรีลังกา ในสมัยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ
virojanaram

18 ความคิดเห็น:

 1. ช่วยแนะนำเว็บไซด์ด้วยว่า เป็นอย่างไร เว็บนี้เน้นด้านความรู้ในด้านศาสนาทุกศาสนา

  ตอบลบ
 2. อยากทราบเรื่องเกี่ยวกับศาสนายินดีบริการ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ27 พฤษภาคม 2554 23:27

  ผลจากการสังคายนาครั้งที่ 4 กับครั้งที่ 5 คื่ออะรัยคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สาเหตุผลของการสังคายนา : ประสงค์จะบันทึกคัมภีร์ฝ่ายสัพพัตถิกวาท เป็นภาษาสํสกฤต และทำให้พุทธศาสนาแบบมหายานมั่นคง

   ลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ31 กรกฎาคม 2554 03:48

  แล้ว4กับ5ละค่ะ

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2555 06:05

  ขอบคุณสำหรับ1-3แต่4กับ5ละค่ะถ้าไม่มีจะทำการบ้านยังไง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อ้างอิงจากเว็บไซด์ได้เลยไม่ผิดกติกาในการอ้างที่มาครับ ถ้าให้ดีควรลงวัน เดือน ปี ที่เราค้นพบต่อท้าย www. บ้านจอมยุทธ,การสังคายนาพระไตรปิฎก,http://www.baanjomyut.com/pratripidok/sangkayana.html.[ออนไลน์]

   ลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ22 มิถุนายน 2555 02:59

  ขอผลของการสังคายนา ครั้งที่4หน่อยครับ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ4 มิถุนายน 2556 02:31

  เว็บอื่นมีนะครับ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ12 กรกฎาคม 2556 23:28

  การสังคายนามีมาแล้วทั้งหมดกี่ครั้งค้ะ?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ11 พฤศจิกายน 2556 04:38

   10 ครั้ง ค่ะ( น่าจะประมาณนั้น)

   ลบ
 9. สังคายนาในประเทศอินเดีย 4 ครั้ง ในประเทศพม่า 2 ครั้ง ในประเทศไทย 7 ครั้ง

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ24 กรกฎาคม 2557 06:47

  ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ

  ตอบลบ
 11. ขอการสังค้ายนาครั้งที่4/5หน่อยคับ

  ตอบลบ
 12. ขอการสังค้ายนาครั้งที่4/5หน่อยคับ

  ตอบลบ
 13. การเสนอประเด็นของพระมหาเทพหลังการสังคายนาครั้งที่1 คือไรหรอคะ

  ตอบลบ
 14. บอกผลของการทำสังคายนาครั้งที่ 1-5 หน่อยค่ะ

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ19 พฤษภาคม 2560 20:24

  ผลของการสังคายนาครั้งที่4-5 ละครับ

  ตอบลบ

เราเป็นชาวพุทธต้องช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยการเข้าวัดฟังธรรม ขอให้มีเจตนา มีความตั้งจิตตั้งใจ เชื่อผลกรรมที่เราได้กระทำกันไว้ ใครทำกรรมอะไรก็ได้รับกรรมนั้น สมดังพุทธสุภาษิตว่า "ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ" แปลว่า "บุคคลหว่านพืชเข่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว"